0,00 €

Obstarávania

Oznámenia

Zmluvy

NázovPartnerPopis,
predmet zmluvy
Deň
podpisu
dodatok č. 3 k zmluve o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy 2010 / 25ZUS servis s.r.o.prekrytie 2. nádvoria Mincovňa Kremnica š.p. - výrobná hala20.01.2011
Smlouva o dílo č. 111002 vystavena na základe objednávky objednatele č. II-1104095-INV16 ze dne 8.12.2010Summa spol. s.r.o.zhotovenie a dodanie odmastňvacieho a čistiaceho srtoja WIR 6H/S - moriareň28.01.2011
Zmluva o výpožičke §659 a nasl. Občiankeho zákoníka a kúpna zmluva §409 Obchodného zákonníka č. 20110221Lorika Slovakia s.r.o.prenájom zariadení do sociálnych priestorov22.02.2011
dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 10173 uzavretej podľa ustanovenia §536 a násled. Obchodného zákonníkaDreal-M s.r.o.stolárske výrobky08.02.2011
dodatok č. 4 k zmluve o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy 2010 / 25ZUS servis s.r.o.prekrytie 2. nádvoria Mincovňa Kremnica š.p. - výrobná hala10.02.2011
dodatok č. 5 k zmluve o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy 2010 / 25ZUS servis s.r.o.prekrytie 2. nádvoria Mincovňa Kremnica š.p. - výrobná hala10.03.2011
zmluva o dielo č. 2011/52 Belan Slovakia s.r.o.Jedáleň - oprava strechy a VZT01.06.2011
zmluva o dielo č. 12/ZUS/2011ZUS servis s.r.o.Jedáleň - oprava strechy a VZT22.07.2011
Kúpna zmluva podľa §409 OZ a zákona č. 18/96 Zb. o cenách Vakuumtechnik, s. r. o.kúpa stanice, montáž, doprava a zaškolenie obsluhy, manipulačná stanica s vákuovým nástrojom20.10.2011
Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a. s.odoberanie určitého množstva plynu pre každé OM14.01.2012
Zmluva o dielo č. 2011/60REAL – BAU, s. r. o.oprava strešného plášťa vrátane dodávky nového bleskozvodu23.01.2012
Zmluva o spolupráci na základe objednávky č. 0206/2012/120Leonard TV Productions, s. r. o.úprava a zakomponovanie zmien do PC DVD z r. 2009, výroba nemeckej mutácie a dodanie 4 000 ks DVD05.03.2012
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. §409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Emotek, spol. s.r.o.nákup technologického zariadenia28.05.2012
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvroenej podľa ust. § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníkaEmotek, spol. s.r.o.dodatok č. 101.10.2012
Smlouva o dílo č. 243/2012 uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníkuEnetex technology s.r.o.nákup technologického zariadenia10.10.2012
Zmluva o zriadení záložného práva č. 210155/PAR13112012Citibank Europe plczriadenie záložného práva13.11.2012
Zmluva o poskytnutí rámca na financovanie nákladov č. 210155/FN13112012Citibank Europe plcposkytnutie rámca na financovanie nákladov13.11.2012
Zmluva o poskytnutí rámca na financovanie nákladov č. 210155/FN13112012-1Citibank Europe plcposkytnutie rámca na financovanie nákladov13.11.2012
Zmluva o dielo č. 2665/2012KF-Novodur s.r.o.nákup technologického zariadenia15.11.2012
Kúpna zmluvaPECE, spol. s.r.o.nákup technologického zariadenia21.11.2012
Zmluva o dielo č. 2012/2REAL – BAU SK, s. r. o.oprava strešného plášťa vrátane dodávky nového bleskozvodu07.12.2012
Smlouva o dílo č. 12 – 016 o dodávce smontovaných strojů a zařízení, uzavřená dle ustanovení OZ č. 513/1991 Sb.EST + a. s.dodávka souboru zařízení pro výbavu pracovište teflonóvání12.02.2013
Zmluva o dielo č. 6-2012Ing. Stanislav Kukura – ELETHERMvýroba a dodanie elektrickej komorovej pece06.02.2013
Kúpna zmluva číslo 121128DIMANO, a. s.dodávka zariadení na balenie mincí21.01.2013
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § -u 536 OZ č. 513/1991 Zb.Ing. František Víťazka – STAVITprekrytie a odvodnenie átria (nádvoria) domu č. 25/2607.01.2013
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § -u 536 OZ č. 513/1991 Zb.Ing. František Víťazka – STAVIToprava striech a fasád dom č. 25/26 a Rytcovňa07.01.2013
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § -u 536 OZ č. 513/1991 Zb.Ing. František Víťazka – STAVIToprava striech a fasád Mincovne Kremnica, š. p.07.01.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6-2012Ing. Stanislav Kukura – ELETHERMzmena článku II. - čas a miesto plnenia diela27.03.2013
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12 – 016EST + a. s.zmena dotčených ujednáních – odstavec III. - termín plnění, odstavec V. - platební podmínky03.04.2013
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 OZ na realizáciu rozvodov a redukčných stanícLinde Gas k.s.dodávka a montáž potrubných rozvodov na dusík a propán,...15.04.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20112/2REAL – BAU SK, s. r. o.rozšírenie predmetu plnenia14.04.2013
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 12 – 016 EST + a. s.úprava potrubí digestoře a potrubí pece01.07.2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávaniaVO SK, a. s.odborné poradenské a konzultačné služby a činnosť v oblasti verejného obstarávania10.07.2013
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru investoranarco, s. r. o.zaistenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Modernizácia pracoviska telfónovania“07.05.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 12 – 016 o dodávke zmontovaných strojov a zariadeníEST + a. s.zmena dotčených ujednáních – odstavec IV. - rozsah a cena díla, V. - platební podmínky07.05.2013
Zmluva o diele 07/2013 Ing. Milan Jandazabezpečenie a dodanie projektu – Strojnotechnologické zariadenie pre stavbu „Tlačiareň cenín“01.10.2013
Kúpna zmluvaVAKUUMTECHNIK, s. r. o.kúpa zdvíhacieho a uchopovacieho zariadenia – vákuový hadicový zdvíhač VHZ CLASSIC 5019.09.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí rámca na financovanie nákladovCitibank Europe plcposkytnutie úverového rámca na financovanie nákladov28.10.2013
Zmluvy od roku 2014 sú v Centrálnom registre zmlúv https://www.crz.gov.sk/2014

Objednávky

Faktúry

Informácie podľa §5 zákona č. 211/2000 Z.z.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Our website uses cookies to helps us to provide you with the best experience we can. You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. Accept Read more