Dátum emisie: 
22.05.2024
Materiál: 
Ag 900, Cu 100
Nominál: 
10.00€
Popis: 

Jozef Dekret Matejovie (12. 7. 1774 – 18. 1. 1841) sa narodil v Dobroči, Čiernom Balogu. Pochádzal z prostredia spätého s lesom a prácou v lese. Položil základy racionálneho lesného hospodárstva a zásadným spôsobom sa pričinil o zachovanie slovenských lesov. V 19. storočí bolo drevo na strednom Slovensku hlavnou stavebnou a energetickou surovinou pre hutnícky priemysel.  Jeho ťažba a spracovanie boli dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. J. D. Matejovie si uvedomoval aké katastrofálne následky má neriadené ťaženie lesov pre prírodu aj spoločnosť a úspešne zmenil dovtedajšiu nevyhovujúcu prax. Od roku 1809 robil pokusy s obnovou lesného porastu. Zakladal prvé lesné škôlky a luštiarne, zamedzoval aj tvorbe holorubov. Pre podporu prirodzenej obnovy lesa a tvorbu zmiešaných porastov presúval ťažbu do iných lokalít. Ďalšiu úsporu drevnej hmoty zabezpečil napríklad aj zužitkovaním odpadu z rúbanísk. Od roku 1838 sa pod jeho vedením podarilo zalesniť takmer štyritisíc hektárov holín.

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený kru­hový prierez kmeňom stromu v kompozícii so siluetou ihličnatého stromu a sadenicou. Vpravo od siluety je medzi letokruhmi štátny znak Slo­venskej republiky, nad ktorým je letopočet 2024. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v pravej čas­ti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestne­ná medzi dvoma razidlami a štylizované iniciál­ky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola MS sú pri koreňoch sadenice.

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je v kruhovom priereze kmeňa stromu umiestnená silueta časti ihličnatého stromu, vedľa ktorej je portrét Jozefa Dekreta Matejovie. Napravo od portrétu sú v opi­se letopočty jeho narodenia a úmrtia 1774 a 1841, ktoré sú oddelené grafickou značkou. Vľavo od si­luety je medzi letokruhmi v dvoch riadkoch nomi­nálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis JOZEF DEKRET MATEJOVIE.

Údaje o minci

Autor: Mgr. art. Martin Sabol
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • PRIEKOPNÍK METÓD OBNOVY LESOV NA SLOVENSKU
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 900 kusov v bežnom vyhotovení
8 600 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 22. 5. 2024