Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-obchodu www.mint.sk

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  1. Predávajúcim je spoločnosť Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo nám. 25/24, 96701 Kremnica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo : 3/S, IČO: 00 010 448, IČ DPH: SK2020453479, tel. +421 45 678 78 00, e-mail: shop@mint.sk.
  2. Zákazníkom (budúcim kupujúcim) je každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – občan, spotrebiteľ, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci predal tovar, ktorý má zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  3. Kupujúcim je každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – občan, spotrebiteľ, ktorá ďalej uvedeným spôsobom uzavrie s predávajúcim  kúpnu zmluvu.
  4. Za spotrebiteľa podľa zák. č. 250/2007 Z. z. v platnom znení sa považuje osoba (iba fyzická), nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  5. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky sa má za to, že kupujúci vyslovil súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
  6. Tieto Obchodné podmienky sú platné voči všetkým potencionálnym kupujúcim dňom ich zverejnenia na www.mint.sk, dňa 25.3.2024
 1. REZERVÁCIA TOVARU, OBJEDNÁVKA TOVARU BEZ REZERVÁCIE

a) REZERVÁCIA TOVARU CEZ REZERVAČNÝ FORMULÁR

Pravidlá rezervácie

 • Rezervácia uskutočnená cez online rezervačný formulár a počet rezervovaných kusov sú pre zákazníka záväzné. Údaje poskytnuté v rezervačnom formulári musia byť presné, vrátane platnej e-mailovej adresy.
 • Pri dodatočnom rezervovaní ďalšieho výrobku musí zákazník, ktorý už rezerváciu v minulosti uskutočnil, použiť rovnakú e-mailovú adresu, na základe toho bude výrobok správne doplnený do zoznamu jeho rezervácii.
 • Rezervácia je platná až po akceptovaní zo strany Mincovne Kremnica.
 • Mincovňa Kremnica si vyhradzuje právo rezerváciu odmietnuť a neakceptovať v prípade, že bol z nejakého dôvodu presiahnutý maximálny počet kusov určených pre rezervácie. Rezervácia môže byť neakceptovaná aj v prípade, ak si zákazník v minulosti neodkúpil rezervované produkty.
 • V prípade, že z nepredvídateľných príčin dôjde k zníženiu emisie, resp. jej zrušeniu, má Mincovňa Kremnica právo obmedziť množstvo rezervovaných kusov, prípadne zrušiť rezerváciu. Rovnako tak môže urobiť v prípade, že nedostane od NBS také množstvo mincí, s ktorým počítala pri stanovení množstva mincí určených na rezerváciu.

Postup pri rezervácii výrobkov:

 1. Zákazník vyplní rezervačný formulár
 2. Na e-mailovú adresu uvedenú v rezervačnom formulári je odoslaný kontrolný e-mail
 3. V priebehu 7 dní je zákazník informovaný o akceptovaní resp. neakceptovaní rezervácie
 4. Akonáhle je rezervovaný výrobok vyrobený a zaradený do predaja, zákazník, ktorý si ho rezervoval, obdrží e-mailom informáciu o možnosti jeho zakúpenia. V tom istom informačnom e-maile bude aj internetový link/odkaz, prostredníctvom ktorého (kliknutím naň) sa zákazník dostane do zákazníckeho centra na našej web stránke, kde je možné rezervované výrobky vložiť do nákupného košíka a môže dokončiť platnú objednávku, ktorá bude následne spracovaná a vybavená Mincovňou. Tento krok je povinný a potrebný na to, aby bola rezervácia správne vybavená a rezervovaný výrobok dodaný zákazníkovi.
 5. Po obdržaní informačného e-mailu s internetovým odkazom je zákazník povinný od 1 do 7 dní (v závislosti od konkrétnej emisie podľa pokynov Mincovne Kremnica) dokončiť a realizovať objednávku, po tomto termíne už objednávku negarantujeme, rezervácia sa stáva neplatnou a tovar z nej je uvoľnený do voľného predaja, kedy si ho môže zakúpiť akýkoľvek zákazník.

b) OBJEDNÁVKA TOVARU BEZ REZERVÁCIE (VOĽNÝ PREDAJ VÝROBKOV)

 • Zákazník si môže prostredníctvom e-obchodu na www.mint.sk objednať akýkoľvek tovar z katalógu výrobkov, pri ktorom je uvedený symbol „KÚPIŤ“.
 • Vytvorenie objednávky je podmienené zadaním počtu kusov pri jednotlivom výrobku a potvrdením tlačidlom „KÚPIŤ“. Týmto spôsobom je možné objednať i viacero druhov výrobkov, ktoré sa postupne ukladajú pod symbolom „KOŠÍK“.
 • Na dokončenie objednávky je potrebné kliknúť na symbol „KOŠÍK“ umiestnený v pravom hornom rohu stránky, kde zákazník vyplní všetky osobné údaje potrebné k vystaveniu účtovných dokladov a zaslaniu výrobku, ďalej z ponúknutých možností zvolí spôsob platby a potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami. Tu zákazník tiež vidí výslednú cenu objednávky vrátane balného a poštovného.
 • Vytvorenie objednávky bude ukončené potvrdením tlačidlom „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Následne bude objednávka zaregistrovaná v systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.
 • Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
 • Limitovanie predaja výrobkov - predajca si vyhradzuje právo obmedziť predaj pri limitovom tovare. Obmedzenie platí rovnako pre všetkých zákazníkov, aby bolo predídené diskriminácii a predajca konkrétne informácie o obmedzení (počet ks, čas trvania obmedzenia) zverejní pred spustením predaja prostredníctvom oznamu na web stránke, a tiež v priestore predajne.
 • Cieľom obmedzenia predaja nie je znevýhodnenie žiadnej skupiny zákazníkov, naopak cieľom je zabezpečiť dostupnosť limitovaných výrobkov čo najširšiemu okruhu spotrebiteľov.
 • Nákup tovaru cez eshop alebo v kamennej predajni, BEZ REZERVÁCIE cez rezervačný formulár na www.mint.sk - všetci zákazníci, ktorí si tovar vopred nerezervujú, sú pri nákupe limitovaní rovnakým odberným množstvom (v prípade, že predajca určí na predaj tovaru limit), a toto množstvo tovaru si môžu kúpiť v podnikových predajniach alebo prostredníctvom e-shopu až do vypredania zásob. Konkrétne limity predaja daného výrobku sú zverejnené vždy včas, teda pred začiatkom predaja výrobku a sú v rovnakom čase rovnaké pre všetkých zákazníkov. Zverejnené sú v priestore predajne, ako aj na webovej stránke.
 1. CENA ZBERATEĽSKÝCH A PAMÄTNÝCH MINCÍ
  1. Cenou všeobecne sa rozumie bežná obchodná cena (vrátane DPH) platná v kamenných predajniach predávajúceho.
  2. Cena platná pri použití rezervačného systému podľa týchto obchodných podmienok je zvýhodnená cena, ktorá je kalkulovaná podľa zákona o cenách ako súčet ceny stanovenej Národnou bankou Slovenska, resp. výrobcu a nevyhnutných nákladov na obstaranie tovaru (včítane DPH), a to pri splnení nasledovných podmienok:
   • zákazník si vopred mincu rezervoval cez rezervačný formulár, všetky požadované údaje boli správne zadané do rezervačného formulára a rezervácia bola potvrdená a akceptovaná aj zo strany Mincovne Kremnica,
   • zákazník si objednal a zaplatil za rezervované mince v stanovenom časovom limite (do 7 dní) po obdržaní informačného emailu (zasielaný obvykle 2 dni pred emisiou, v prípade emisie v prvý alebo druhý deň mesiaca až v novom mesiaci),
   • zákazník odoberie a zaplatí celé rezervované množstvo,
   • týmto spôsobom objednané mince budú zákazníkovi zaslané najneskôr do 14 pracovných dní po emisii mincí Národnou bankou Slovenska

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovarov v ponuke e-obchodu na www.mint.sk sú uvedené vrátane DPH.
Platba za tovar môže byť uskutočnená:

 1. bezhotovostným prevodom - variabilný symbol musí byť zhodný s číslom objednávky. Platbu je nutné vykonať do 3 dní od odoslania objednávky,
 2. kreditnou kartou - formou eCard - virtuálny POS terminál VÚB banky. Platba kreditnou kartou za strieborné a zlaté royalty mince nebude z technických dôvodov umožnená,
 3. dobierkou - zaplatíte až pri prebraní zásielky,
 4. zálohovou faktúrou - na vyžiadanie.

Platba sa považuje za realizovanú pripísaním na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti.

V prípade, že kupujúci zadá neúplné alebo nesprávne identifikačné údaje o svojej osobe, nepreberie od doručovateľa balík - zásielku v stanovenej lehote alebo neuhradí celú sumu a platba bude preto vrátená (poplatky spojené so spätným prevodom peňazí na účet kupujúceho bude znášať kupujúci)
a tovar nebude dodaný – má sa za to, že predávajúci od zmluvy odstúpil.

V prípade, že kupujúci z EÚ uvedie vo svojej objednávke nesprávne alebo neplatné IČ DPH, bude mu k cene výrobkov pripočítaná DPH platná v Slovenskej republike v čase dodávky tovaru.
 

 1. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu po jeho uhradení v lehote do 14 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho alebo prijatí platby v hotovosti a to spolu s daňovým dokladom poštou. Dňom plnenia zo strany predávajúceho je deň podania zásielky na poštovú prepravu alebo deň podania zásielky na prepravu inému verejnému dopravcovi.

Zaslanie tovaru kuriérskou službou (iný verejný dopravca) je potrebné dohodnúť osobitne na tel. linke 045/678 78 75, resp. e-mailom na shop@mint.sk.

Zásielky na osobný odber v podnikovej predajni v Kremnici je potrebné si vyzdvihnúť do 30 kalendárnych dní od nákupu tovaru, v inom prípade budú zásielky stornované a peniaze vrátené zákazníkovi na účet.

Dodatočnú zmenu doručenia môže kupujúci upresniť telefonicky na info linke 045/678 78 75 alebo mailom na shop@mint.sk.
 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky,
 2. na základe uzatvorenej zmluvy dodať tovar v dohodnutej cene,
 3. vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
 4. tovar primerane zabaliť a odoslať v lehote uvedenej v čl. 5 (Dodacie podmienky) týchto podmienok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. prevziať objednaný tovar,
 1. skontrolovať dodaný tovar,
 1. ak je tovar zabalený v balíku, tento je prelepený páskou žltej farby s logom Mincovne Kremnica,
 1. ak je zásielka poškodená alebo je podozrenie na jej nekompletnosť, kupujúci ju nepreberie a spíše s doručovateľom zásielky zápis o poškodení zásielky,
 1. zaplatiť za dodaný tovar v súlade so zmluvou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 1. za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou,
 1. za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou,
 1. za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou iných nepredvídateľných prekážok.

Pokiaľ kupujúcemu bude od predávajúceho doručený informačný mail, že bol odoslaný tovar, prípadne i jeho podacie údaje a kupujúci ho v priebehu 2-4 pracovných dní nebude mať doručený, žiadame kupujúceho o informovanie sa na doručujúcej pošte na stav zásielky, resp. preverenie pohybu zásielky podľa údajov predávajúceho – odosielateľa, a to cestou internetu (pátranie po zásielke).
V prípade pochybností kupujúci kontaktuje predávajúceho na tel. č.: 045/678 78 75, aby pohyb zásielky bol preskúmaný a bolo zabezpečené jej doručenie.
 

 1. STORNO OBJEDNÁVKY
  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku telefonicky na č. tel. 045/6787875 alebo e-mailom na shop@mint.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, má Mincovňa Kremnica právo odpočítať si preukázateľné náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a cena bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 15 dní na ním určený účet. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa čl. 8 (Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez www.mint.sk)

 1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Mincovňa Kremnica si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,
 • tovar je už vypredaný,
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena napr. vplyvom nárastu cien drahých kovov na burze. V tomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) uhradil a nedôjde k dohode o dodaní iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci vráti kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
   
 1. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY PRI NÁKUPE CEZ WWW.MINT.SK

Kupujúci – spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru zákazník nemá v prípade, ak si cez e-obchod www.mint.sk kúpil audiovizuálne dielo, t.j. nahraté médium, ktoré už rozbalil. Zákazník je povinný svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne alebo e-mailom na adrese shop@mint.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný vrátiť tovar Mincovni Kremnica osobne v podnikovej predajni Minc-art, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Mincovňou Kremnica, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, vrátane kompletného príslušenstva, ktoré bolo jeho súčasťou.

Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, Mincovňa Kremnica si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu na prevádzku znáša predávajúci. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Mincovňa Kremnica sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Mincovňa Kremnica je povinná vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak
v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár “Odstúpenie od kúpnej zmluvy“,
v ktorom je potrebné vyplniť požadované údaje.
 

 1. ZÁRUKA

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonom určená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený alebo neodbornou manipuláciou klienta zničený tovar.
 

 1. REKLAMÁCIE

Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.

Reklamácie sú vybavované:

 1. telefonicky na čísle: 045/678 78 75 v prac. dňoch od 8.30 - 16.00 s tým, že telefonickú reklamáciu je nutné do 3 dní potvrdiť poštou, mailom alebo faxom – inak sa nepovažuje za uplatnenú,
 2. e-mailom: shop@mint.sk
 3. poštou, spolu s reklamovaným tovarom je potrebné priložiť faktúru prípadne iný daňový doklad a sprievodný list s podrobným popisom závady na tovare (ako sa vada prejavila alebo ako sa vada prejavuje).

Reklamácia musí obsahovať popis vady, ako sa vada prejavuje a čo kupujúci v rámci vybavenia reklamácie žiada. Zákazník musí pri vrátení tovaru predložiť doklad o kúpe.

Reklamáciu predávajúci vybaví najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia.

Predávajúci neuzná reklamáciu pri vadách, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku
v dôsledku neodbornej manipulácie, uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, a pod.) alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

Náklady na prepravu zásielky, v prípade opodstatnenej a uznanej reklamácie, do výšky bežného poštovného, znáša predávajúci.
 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 10 ods. 3) a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode, kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas, aby Mincovňa Kremnica, š. p.,( ďalej „prevádzkovateľ“) evidoval
  a spracovával osobné údaje v rozsahu uvedenom v „Zákazníckom formulári“ danom na webovej stránke prevádzkovateľa, ako aj údaje o nákupoch zákazníka za účelom vedenia histórie objednávok. Osobné údaje zákazníka sú získavané za účelom plnenia záväzkov a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti
  s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: krstné meno, priezvisko, zobrazovacie meno, e-mailová adresa, adresa, kontaktné telefónne číslo, heslo.
 3. Zákazník poskytuje osobné údaje dobrovoľne a môže ich kedykoľvek skontrolovať a opraviť priamo v on-line režime na web stránke - podpora zákazníka, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení na karte „Zákaznícke informácie“ a zrušiť ich z registrácie písomne na adrese spoločnosti alebo emailom na shop@mint.sk . Po zrušení registrácie v e-shope prevádzkovateľa a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 4. Zákazník potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol osobné údaje zákazníka tretím osobám ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti v súvislosti s vybavením objednávok.
   
 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
  1. Ak ide o vzťahy založené na základe týchto obchodných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, riadia sa, ak nemožno na ne subsumovať niektoré z ustanovení týchto podmienok, ustanoveniami o kúpnej zmluve podľa Obchodného zákonníka. Ak ide o vzťahy založené medzi predávajúcim a občanom - spotrebiteľom, riadia sa príslušnými ustanoveniami o kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka.
  2. Dňom 24.3.2024 strácajú platnosť predošlé Obchodné podmienky zverejnené na www.mint.sk.
  3. Nove Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.3.2024