Mincovňa Kremnica, š. p. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.mint.sk

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Texty v tlačidlách nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • PDF dokument je vo forme obrázkov, pre nevidiaceho používateľa nie je návod prístupný. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Tlačidlo na odoslanie nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Pri nastavení uvedených vlastností sa stráca koniec textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
 • Slider nemá mechanizmus na zastavenie [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Účel odkazu „tu“ nie je zrejmý. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Indikátor zameranie nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Navigácia nie je v rámci webového sídla jednotná, v niektorých kategóriách sa líši poloha ah forma menu. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
 • Nie je poskytnutý návrh na opravu chyby pri nesprávnom zadaní emailu a telefónu . [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Formulár nie je možné pred odoslaním skontrolovať. [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)]
 • Pomocou validátora bolo nájdených 9 chýb, niektoré sa týkajú duplicity ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Po neúspešnom pokuse o odoslanie formulára nie je používateľ pomocou čítača NVDA (verzia 2020.3) presunutý na oznámenie o chybe. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 17.12.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 17.12.2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sales@mint.sk Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Mincovňa Kremnica, š.p.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Ivana Koreňová z marketingového oddelenia.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk