Zásady spracovania osobných údajov

Vážený zákazník,
odo dňa 25. mája 2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadiť novými pravidlami, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe aj ako GDPR). Nariadenie stanovuje práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov najmä pre ďalej uvedené subjekty:

 • fyzické osoby – (tzv. dotknuté osoby, teda nositelia údajov) – ďalej „Zákazník“
 • prevádzkovateľov – v tomto prípade Mincovňa Kremnica, štátny podnik – čiže subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre konkrétne účely a
 • sprostredkovateľov – zmluvných partnerov prevádzkovateľov, ktorí poskytujú pre prevádzkovateľa určité služby spojené so spracúvaním osobných údajov na základe poverenia prevádzkovateľa/-ov.

Mincovňa Kremnica, štátny podnik, sa ako prevádzkovateľ riadi nasledovnými zásadami spracovania osobných údajov:

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:
Mincovňa Kremnica, š.p.
Adresa: Štefánikovo námestie, 96701 Kremnica, Slovenská republika
Email: sales@mint.sk
Telefón: +421 678 78 00

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov je Mincovňa Kremnica, štátny podnik, so sídlom Štefánikovo námestie 25/24, 96701 Kremnica, IČO: 00010448

 1. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Osobné údaje sú podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“): akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

  Mincovňa Kremnica, š.p. (ďalej len „podnik“) spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri nadviazaní obchodného styku, t.j. pri objednávke, či rezervácii produktov zákazníkom a pri registrácii zákazníckeho účtu. Ďalej podnik spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci vernostného programu a profilovania, ktorého cieľom je poskytnúť zákazníkovi produkty podľa jeho preferencií, či za účelom zasielania obchodných informácií, ako napríklad, novinky, ponuku produktov, či formulár spokojnosti zákazníkov. Spracovávané osobné údaje môžu byť tieto:

  • Bežné osobné údaje: Meno a priezvisko, fakturačná a doručovacia adresa, akademický titul, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo bankového účtu, informácie o realizovanom obchodnom styku (rezervácie, objednávky, faktúry). V prípade elektronického prístupu na internetovú stránku www.mint.sk sú spracovávané nasledovné údaje : IP adresa a cookies. Viac o nastavení používania cookies sa dočítate na tomto odkaze.
  • Citlivé osobné údaje: žiadne
 2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané z nasledovných účelov:

  1. Registrácia zákazníka v informačných systémoch Mincovne Kremnica a zasielaní informačných správ.
   Registrácia zákazníka je dôležitá a potrebná najmä z dôvodu nadviazania budúceho obchodného styku a k následnému informovaniu Zákazníka a prebiehajúcich obchodných úkonoch (Rezervácie produktov, Objednávky, Faktúry, a pod.). Rozsah poskytovaných údajov Zákazníkom zodpovedá potrebám pre budúci obchodný styk. Zákazník poskytuje svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu, e-mail a ďalšie voliteľné údaje ako napr. telefónne číslo. Pre tento účel spracovania je udelený súhlas Zákazníka, ktorý je možné kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom ako bol získaný, teda cez internetovú stránku www.mint.sk – po prihlásení sa do svojho zákazníckeho konta. V prípade registrácie v podnikovej predajni Mincovne Kremnica, môže tento súhlas odvolať v nej.
  2. Posielanie obchodných informácií a newslettra
   Zasielanie obchodných informácií a newslettra slúži na informovanie Zákazníka o prebiehajúcich marketingových aktivitách a ponuke Mincovne Kremnica, š.p. Rozsah poskytovaných údajov je obmedzený na e-mailovú adresu,  meno a priezvisko. Pre tento účel je uplatňovaný oprávnený záujem Mincovne Kremnica, š.p. pre poskytovanie priameho marketingu ( najmä pri zasielaní obchodných informácií) a to v prípade, že sa už so zákazníkom nadviazal obchodný vzťah. Pre prípady, keď obchodný vzťah ešte nadviazaný nebol, musí Zákazník na tento účel súhlas so spracovaním osobných údajov udeliť. V obidvoch týchto prípadoch je možné udelený súhlas odvolať a to v päte každého e-mailu s obchodnými informáciami, alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
  3. Spracovanie osobných údajov za účelom oprávneného záujmu.
   Spracovanie osobných údajov zákazníka za účelom oprávneného záujmu prebieha najmä na ochranu majetku Mincovne Kremnica, š.p. Na tento účel sú evidované osobné údaje Zákazníka: meno a priezvisko, bydlisko a predloženie občianskeho preukazu – na overenie totožnosti zákazníka..
  4. Spracovanie za účelom plnenia zmluvy
   Za účelom plnenia zmluvy spracováva Mincovňa Kremnica osobné údaje Zákazníka v súvislosti s platnými uzatvorenými zmluvami podľa č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EU 2016/679.
  5. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov
   Mincovňa Kremnica sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie a za ich účelom spracováva osobné údaje Zákazníka v nižšie uvedených prípadoch:
   • Osobné údaje Zákazníka v súvislosti so všetkými daňovými dokladmi je nevyhnutné skladovať do zákonom stanovenú doby.
   •  Zákon č. 222/2004 Z.z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
   •  Zákon č. 431/2002 Z.z. - Zákon o účtovníctve
   • Zákon č. 563/2009 Z.z. – Zákon o správe daní
 3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Mincovňa Kremnica, š.p., spracováva osobné údaje, ktoré ste jej poskytli alebo údaje, ktoré získala na základe plnenia Vašej objednávky.

 4. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zákazník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytol vždy dobrovoľne a má možnosť ho kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Odvolanie súhlasu môže zákazník realizovať niekoľkými spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho konta na stránke www.mint.sk
  • e-mailovou žiadosťou na adresu sales@mint.sk
  • písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 96701 Kremnica,
  • prostredníctvom odhlasovacieho linku uvedeného v päte každého newslettra.

  Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Zákazníkom môže Mincovňa Kremnica, š.p., spracovávať osobné údaje len v prípadoch, keď existuje iný účel spracovania a to len v rozsahu, ktorý je pre tento účel adekvátny.

 5. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Doba, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané, sa líši podľa jednotlivých účelov a je špecifikovaná nižšie:

  • Evidencia zákazníka v informačnom systéme na základe súhlasu s registráciou:
   • Súhlas Zákazníka je udeľovaný na obdobie 5 rokov, po uplynutí tejto doby nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
   • Pokiaľ Zákazník svoj súhlas odvolá počas obdobia 5 rokov, nebudú jeho osobné údaje spracovávané.
  • Posielanie obchodných informácií a newslettra:
   • Súhlas Zákazníka je udeľovaný na obdobie 5 rokov, po uplynutí tejto doby nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
   • Pokiaľ Zákazník svoj súhlas odvolá počas obdobia 5 rokov, nebudú jeho osobné údaje spracovávané.
  • Spracovávanie osobných údajov za účelom oprávneného záujmu:
   • Údaje Zákazníka budú spracovávané len po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
  • Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy:
   • Údaje klienta budú spracovávané len po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie zmluvných povinností.
  • Zákonné dôvody spracovanie osobných údajov:
   • Osobné údaje Zákazníka budú spracovávané len po dobu trvania zákonných dôvodov na spracovanie osobných údajov
 6. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane osobných údajov prináša nové práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov. Mincovňa Kremnica, š.p., sa zaväzuje vždy vychádzať v ústrety svojim zákazníkom pri plnení týchto práv. Žiadosti na základe práv dotknutých osôb budú vybavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti zákazníkom podľa nariadenia EU 2016/679.

  1. Právo Zákazníka na prístup k osobným údajom

   Zákazník má právo vedieť, či Mincovňa Kremnica spracúva jeho osobné údaje. Pokiaľ ich podnik spracúva, môžete nás požiadať o prístup k nim, a to na základe aktívnej žiadosti. V prípade, že podnik osobné údaje Zákazníka spracováva, vydá o tom potvrdenie a zároveň môžete získať nasledovné informácie:

   • účel spracovania 
   • kategória osobných údajov 
   • plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané 
   • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Zákazníka 
   • skutočnosť, či sa údaje používajú na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania
  2. Právo zákazníka na opravu osobných údajov

   Zákazník má právo na to, aby jeho osobné údaje, ktoré spracovávame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú jeho údaje nesprávne, alebo neaktuálne, môže nás požiadať o opravu alebo o doplnenie osobných údajov:

   • e-mailovou žiadosťou na adresu sales@mint.sk
   • písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 96701 Kremnica
  3. Právo zákazníka na vymazanie osobných údajov

   Zákazník má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, alebo inak spracúvali;
   • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
   • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
   • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
   • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia.
  4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov klienta

   Zákazník má právo, aby Mincovňa Kremnica obmedzila spracúvanie jeho osobných údajov v týchto prípadoch:

   • Zákazník napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   • spracúvanie je protizákonné a Zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   • Zákazník namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených príčin, takéto osobné údaje sa, s výnimkou uchovávania, spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

   Zákazníka, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ- Mincovňa Kremnica, š. p., informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  5. Právo na prenosnosť údajov

   Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

   • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a
   • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  6. Právo namietať

   Zákazník má právo namietať spracovávanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané podľa:

   • článku 6 ods. 1 písm. e) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
   • alebo f) - spracúvanie je nevyhnutnú na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ - Mincovňa Kremnica alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

   Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobny´ch u´dajov, ktore´ sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 7. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

  Mincovňa Kremnica využíva formu automatizovaného individuálneho rozhodovania – profilovanie, ktoré vychádza z nákupného správania a nákupnej histórie Zákazníka s cieľom ponúknuť mu individuálnu ponuku produktov (napr. Pamätné listy, sady obehových mincí).

  Zákazník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.

  Vyššie uvedený odsek sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

  • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 8. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM

  Mincovňa Kremnica prehlasuje, že prijala všetky vhodné technické, procesné a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, a že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Mincovňa Kremnica, š.p., spracúva osobné údaje v elektronickej a listovej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania, na základe preferencií a nákupného správania zákazníka za účelom vytvorenia individuálnej obchodnej ponuky.

  Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru v konte zákazníka, odoslaním objednávky/rezervácie alebo podpisom zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p., a to ako prostredníctvom internetovej stránky Mincovne Kremnica, tak aj prostredníctvom zástupcov podniku. Každým s vyššie špecifikovaných úkonov potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť. Aktuálne platné znenie zásad ochrany osobných údajov nadobúda platnosť 24.5.2018 a je vždy zverejnené na tomto webovom sídle.